• +37063238888
  • CHARLOT parduotuvės

Charlot.lt tinklalapio taisyklės

Galioja nuo 2018 m. liepos 1 d.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.1 Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos teisiniams santykiams, kylantiems tarp el. parduotuvės Charlot.lt (toliau - Charlot.lt) klientų (toliau – Pirkėjas) ir el. parduotuvės Charlot.lt savininko, įmonės UAB Charlot LT (toliau – Pardavėjas) įsigyjant prekes el. parduotuvėje. Šiose taisyklėse nustatomos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės bei pareigos, atsakomybė, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pristatymo ir grąžinimo tvarka, bendroji informacija apie Pardavėjo siūlomas paslaugas.

 1.2 Pirkėju, t. y. klientu, gali būti kiekvienas ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo ir kiekvienas juridinis asmuo, kuris prieš vykdant užsakymą patvirtina, jog susipažino su šiomis taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3 Jei fizinis asmuo yra jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje, jis privalo patvirtinti, kad jo teisėtas atstovas, laikydamasis įstatymo reikalavimų, yra davęs sutikimą sudaryti sutartį su Pardavėju arba kad šis fizinis asmuo vykdys sutartimi prisiimtus įsipareigojimus lėšomis, kurias jam davė šiam tikslui ar laisvam naudojimui jo teisėtas atstovas arba teisėto atstovo sutikimu trečiasis asmuo.

1.4 Jeigu pirkėjas yra juridinis asmuo, pardavėjas tikisi, kad juridinio asmens vardu užsakymo pateikėjas turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti šį sandorį. Jei kyla abejonių, pardavėjas turi teisę užsakymo vykdymą sustabdyti, jį nutraukti arba atsisakyti išduoti prekę, kol Pirkėjas neįrodys atstovavimo teisės.

1.5 Pirkėjas sutinka su tuo, kad jei pirkėjui perkant prekes bus pastebėtos neetiško arba nusikalstamo elgesio apraiškos arba piktnaudžiavimas teise atsisakyti pardavimo sutarties, pardavėjas turi teisę uždaryti pirkėjo paskyrą ir atsisakyti jį aptarnauti.

1.6 Pardavėjas pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas Charlot.Lt tinklalapyje ir jie įsigalioja nuo paskelbimo Charlot.lt tinklalapyje momento. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, išskyrus atvejus, kai įstatymas arba šios Taisyklės numato kitaip.

 1.7 Pardavėjas jokiu atveju nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas neperskaitė šių Taisyklių.

 1.8 Šiose pirkimo Taisyklėse nepaminėtais klausimais vadovaujamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

1.9 Tuo atveju, kai prekė potencialiai neatitinka sutarties reikalavimų, Pirkėjas turi teisę naudoti visas įstatyme numatytas teisinės apsaugos priemones ir kreiptis su skundu į prie Vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikiančią vartojimo ginčų komisiją, kurios kompetencija yra spręsti ginčus, kylančius iš tarp pirkėjo ir pardavėjo sudarytos sutarties, kurių šalys nesugebėjo išspręsti susitarimo būdu su sąlyga, kad ginčijamos prekės vertė yra 20 ir daugiau eurų. Prekės iš juridinių asmenų atgal nėra priimamos.

 2. KLIENTO DUOMENYS, DUOMENŲ APSAUGA

 2.1 Pirkėjo Pardavėjui perduoti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų.  Visi pirkėjo įmonei UAB Charlot LT perduoti duomenys naudojami tik užsakymui vykdyti ir, jei reikia, išsamesnei informacijai teikti. UAB Charlot LT patvirtina, kad visi duomenys, kuriuos klientas pateikia el. parduotuvei, yra tvarkomi laikantis konfidencialumo principo ir nėra perduodami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

 2.2 Pirkėjas yra atsakingas už tai,  kad prisijungimo duomenys (el. pašto adresas ir slaptažodis) nepatektų į trečiųjų asmenų rankas. Pardavėjas jokiu būdu nėra atsakingas už pasėkmes, kurių priežastis buvo Pirkėjo prisijungimo duomenų patekimas į trečiųjų asmenų rankas dėl Pirkėjo kaltės.

 2.3 Pirkėjas yra atsakingas už jo pateikiamų duomenų tikslumą. Pardavėjas jokiu būdu nėra atsakingas už pasėkmes, kurių priežastis buvo Pirkėjo įvesti netikslūs duomenys.

 2.4 Jei Pirkėjo Pardavėjui pateikti duomenys pasikeičia, juos reikia taip pat nedelsiant atnaujinti ir Charlot.lt tinklalapyje. Pardavėjas jokiu būdu nėra atsakingas už pasėkmes, kurių priežastis buvo Pirkėjo įvesti netikslūs arba pasenę duomenys.

 2.5 Jei Pirkėjas bando savo veiksmais arba neveiklumu pakenkti  Charlot.lt el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo prieigą prie tinklalapio ir galimybę naudotis el. parduotuve.

2.6 UAB Charlot LT privatumo taisykles galima rasti tinklalapyje (https://charlot.lt/tinklalapio-taisykles/)

3. PREKIŲ PRIEINAMUMAS, KAINA

3.1 Charlot.lt tinklalapyje kainos, pagal Pirkėjo pasirinkimą, rodomos su pridėtinės vertės mokesčiu arba be pridėtinės vertės mokesčio.

3.2 Prekių prieinamumas ir kaina Charlot.lt tinklalapyje gali keistis. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo Charlot.lt tinklalapyje momento.

3.3 UAB Charlot LT turi teisę atsisakyti sutarties ir pirkėjui grąžinti sumokėtus pinigus.

3.4 UAB Charlot LT turi teisę skleisti informaciją apie naujas prekes, kampanijas ir akcijas tinklalapyje www.charlot.lt bei pas partnerius bei naudojant ryšio priemones, kurias Pirkėjas pateikė Pardavėjui.

 4. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

 4.1 Pirkėjas gali pateikti Pardavėjui užsakymą naudodamas tinklalapio Charlot.lt užsakymo sistemas arba el. pašto adresu kas@charlot.lt.

 4.2 Užsakymo pateikimas nereiškia automatinio prekės rezervavimo. Pateikus užsakymą, Charlot.lt po kelių minučių atsiųs Jūsų įvestu el. pašto adresu užsakymo patvirtinimą. Jei per valandą Jūs patvirtinimo negausite, susisiekite su mumis kas@charlot.lt arba darbo dienomis telefonu +37063238888.

4.3. Jei užsisakoma naudojant kitas ryšio priemones, užsakymo patvirtinimas Pirkėjui išsiunčiamas per 1 darbo dieną.

4.4 Jei užsakymo įvykdyti nėra įmanoma, Pardavėjo atstovas turi teisę pasiūlyti Pirkėjui galimybę pasirinkti analogišką prekę. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, užsakymas anuliuojamas ir jei už prekę jau sumokėta, Pardavėjas grąžina pinigus, pervesdamas juos į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios pervedimas atėjo per 7 kalendorines dienas.

5. SUTARTIES SUDARYMAS

 5.1 Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pateikė užsakymą ir sumokėjo už prekę pervesdamas pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą, jei nėra sutarta kitaip.

6. UŽSAKYMO ANULIAVIMAS

 6.1 Pirkėjas turi teisę klaidingą užsakymą anuliuoti, apie tai informuodamas Pardavėją el. paštu arba per kitus ryšio kanalus.

 6.2 Užsakymas anuliuojamas automatiškai, jei Pirkėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas neapmokėjo Išankstinio apmokėjimo sąskaitos.

 7. PREKIŲ APMOKĖJIMAS

7.1 Pirkėjas prekes apmoka iš anksto, išskyrus 7.3 punkto nuostatą;  

7.2 Prekės apmokėjimui Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių mokėjimo būdų: pinigų pervedimą į Pardavėjo banko sąskaitą, mokėjimą grynais pinigais ar banko mokėjimo kortele atsiimdamas prekę UAB Charlot LT parduotuvėse.  

7.3  Pirkėjas- juridinis asmuo, su kuriuo yra sudaryta kliento sutartis, turi apmokėti prekes pagal atitinkamai sudarytą kliento sutartį.

 7.4 Jei Pirkėjas prekių neapmokėjo per šių taisyklių 6.2 punkte nurodytą laiką, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1 Priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo kainos, atliekant užsakymą prie prekės kainos pridedamas pristatymo mokestis. Sandėlyje esanti prekė išsiunčiama per tris darbo dienas po apmokėjimo. Galutinis pristatymo laikas priklauso nuo pasirinkto transportavimo būdo.

8.2 Prekė Pirkėjui gali būti pristatyta per kurjerį arba paštomatą. Tuo atveju prie prekės kainos pridedamas pristatymo mokestis pagal Charlot.lt tinklalapyje pateiktą kainoraštį.

8.3 Iš Pardavėjo pirktos prekės pristatymą atlieka UAB Charlot LT.

 9. PIRKINIO ATSISAKYMAS

9.1 Pirkėjas - fizinis asmuo turi teisę ryšio priemonės pagalba atsisakyti pirkinio nenurodydamas priežasties per 14 dienų pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

9.2.Naudodamasis teise per 14 dienų atsisakyti sutarties, Pirkėjas turi teisę prekę išbandyti ir su ja susipažinti, kad įsitikintų prekės tinkamumu ar netinkamumu, tačiau išbandymo metu reikia užtikrinti minimalų poveikį prekei bei jos pakuotei.  Prekės išbandymas Naudojimo taisyklių prasme yra toks pats prekės naudojimas, koks yra leidžiamas prieš atliekant pirkimą mažmeninės prekybos įstaigoje  (parduotuvėje).

9.3 Atsisakant sutarties reikia atitinkamą pranešimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, išsiųsti el. pašto adresu kas@Charlot.lt arba užpildyti grąžinimo formą www.Charlot.lt. Prekę reikia grąžinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas atsiunčia sutarties atsisakymo patvirtinimą.

9.4 Negalima grąžinti prekės, pagamintos ir/ar pirkėjui pritaikytos pagal individualų poreikį/užsakymą. Negalima gražinti prekės, kuri netinka grąžinimui dėl su sveikatos apsauga arba higiena susijusių priežasčių, jeigu po pristatymo prekė buvo išpakuota. Taip pat negalima grąžinti garso ir vaizdo įrašų, programinės įrangos, baterijų ir pan. prekių, kurios buvo išpakuotos. Negalima grąžinti laikraščių, žurnalų, knygų bei kitų periodinių leidinių.

9.5 Ūkine arba profesine veikla užsiimantis pirkėjas (t. y. verslininkas – fizinis asmuo) turi teisę atsisakyti pirkimo pagrindu esančios pardavimo sutarties tik įstatymo nustatytais pagrindais, kurie taikomi atsisakymui nuo pardavimo sutarčių vykdant ūkinę ar profesinę veiklą. Ūkine arba profesine veikla užsiimantis pirkėjas, prieš atsisakydamas pardavimo sutarties, privalo dokumentiškai įrodyti pardavėjui, kad egzistuoja atsisakymą pagrindžiančios aplinkybės. Jei pardavimo sutarties atsisakoma negrįžtamai, pardavėjas grąžina pagal pardavimo sutartį gautas pinigų sumas per 30 kalendorinių dienų, bet ne anksčiau, kai pardavimo sutarties objektu esanti prekė yra grąžinta pardavėjui. Jei pardavimo sutarties atsisakoma iki pardavimo sutarties objektu esančios prekės perdavimo pirkėjui, pardavėjas turi teisę reikalauti, kad ūkine arba profesine veikla užsiimantis pirkėjas mokėtų netesybas, kurių dydis 25 proc. pardavimo sutarties kainos ir jos yra atskaitomos  nuo grąžinamos pinigų sumos.

9.6 Su grąžinimu susijusias išlaidas turi padengti Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai Pirkėjui pristatyta prekė neatitinka sutarties reikalavimų.

9.7 Jei prekė yra grąžinama, Pardavėjas siūlo galimybę pakeisti prekę kita preke perskaičiuojant kainą.

9.8 Jei Pirkėjas nenori pakaitinės prekės, Pirkėjui grąžinus prekę Pardavėjas perveda Pirkėjui grąžinamą sumą per 14 dienų su sąlyga, kad nėra pagrindo Pirkėjui grąžinamą sumą sumažinti arba atskaityti sumos dalį. Kitų Pirkėjo išlaidų (pvz., banko išlaidų, palūkanų, transporto ir pan.) pardavėjas nekompensuoja. Pinigai grąžinami į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.

 

9.9 Pirkėjo grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (turi būti visi prekės pakuotėje buvę daiktai, įsk. papildomą įrangą ir jos pakuotę). Jei prekė įsigyta akcijos metu, kai prie prekės pridėta dar kuri nors prekė, pirkėjas turi grąžinti visą komplektą, t. y. tiek prekę, tiek prie jos pridėtas prekes. Grąžinamos prekės originali pakuotė neturi būti sugadinta ir privalo turėti prekinę išvaizdą.

9.10 Pardavėjas neatsako už nuostolius, patirtus dėl brokuotos prekės, tarp jų turtui arba informacijai padarytą žalą, apyvartos arba pelno praradimą. Iš pardavimo sutarties kylanti pardavėjo atsakomybė yra ribota prekės kaina tais atvejais, kai ji neprieštarauja įstatymui.

9.11 Už vienos prekės pozicijos grąžinimą įmamas 1,00+PVM eur. mokestis.

 

 EL. PARDUOTUVĖJE ESANTI INFORMACIJA

 

10.1 Pardavėjas daro viską, kas įmanoma, kad tinklalapyje esanti informacija būtų korektiška ir nauja. Pardavėjas turi teisę tinklalapyje esančią informaciją bet kuriuo metu keisti, taisyti, taip pat informaciją iš dalies arba visiškai pašalinti iš tinklalapio.

 

10.2 Pardavėjas pasilieka sau teisę koreguoti kainas pagal poreikį iš anksto atskirai neinformuodamas potencialių Pirkėjų. Kainų pasikeitimas neturi grįžtamosios galios jau apmokėtiems, bet dar nepristatytiems užsakymams.

 

10.3 Jei kyla abejonių, kad el. parduotuvėje pateikta informacija neatitinka tikrovės, rekomenduojame prieš pateikiant užsakymą susisiekti su pardavėju ir paprašyti, kad pardavėjas duotų paaiškinimus abejonėms išsklaidyti.

 

10.4 Pardavėjas neatsako už kitai apsipirkimo aplinkai tarpininkaujant (pvz., Kainų apžvalga)  el. parduotuvėje pateiktų užsakymų turinio atitikimą tikrovei.

 

 KLIENTŲ APTARNAVIMAS

 

Jei kils klausimų, rašykite mūsų el. pašto adresu kas@Charlot.lt arba skambinkite +37063238888.

 

Pretenzijų pateikimo tvarka

1. Charlot.lt el. parduotuvėje pirktoms prekėms fizinio asmens atveju galioja 24 mėn. pretenzijų pateikimo laikotarpis. Juridiniams asmenims yra taikoma gamintojo garantija.

2. Pretenzijų pateikimo metu Vartotojas turi teisę prašyti, kad prekė būtų nemokamai pataisyta arba pakeista. Jei trūkumas atsirado dėl gamintojo kaltės, visi medžiagos ar gaminimo trūkumai pašalinami gamintojo sąskaita.

3. Pretenzijų pateikimo pagrindas - pirkimą įrodantis dokumentas.

4. Pretenzijos negalima pateikti prekės naudojimo instrukcijai, reguliavimui, priežiūrai, valymui, prekinės išvaizdos atkūrimui ir dėl naudojimo instrukcijos nesilaikymo atsiradusiems trūkumams.

5. Pretenzijų pateikimo teisė neapima žalos, atsiradusios transportuojant arba naudojant prekę po jos perdavimo pirkėjui.

6. UAB Charlot LT nemokamai nepašalina pretenzijų pateikimo laikotarpiu pastebėtų trūkumų, atsiradusių dėl:

• įrenginyje instaliuotų programinės įrangos klaidų;

• natūralaus nusidėvėjimo;

• netinkamo naudojimo arba priežiūros (t. y. kai įrenginį taisė arba  jo priežiūrą atliko gamintojo neįgaliotas asmuo);

• įrenginio ir/arba detalės serijos numerio, kontrolinio lipduko ar  žyminčio lipduko pažeidimo, pakeitimo arba pašalinimo;

• trūkumų, kurie buvo klientui atskleisti prieš jam perkant prekę UAB Charlot LT parduotuvėje;

• išorinių veiksnių. Išoriniais veiksniais yra laikomi žaibas, reikalavimų neatitinkanti elektros įtampa bei įtampos svyravimai, drėgmė, skystis, mechaniniai pažeidimai ir pan.

• gaminys neveikia dėl savininko kaltės netinkamai eksploatuojant, nesilaikant naudojimo instrukcijos  arba jei defektai atsirado dėl gaminio netinkamo saugojimo, priežiūros arba perkrovimo.

7. Nustatydama atsakomybę UAB Charlot LT remiasi gamintojo įgalioto atstovo atliekama ekspertize (diagnostika). Jei ekspertizės išvadoje paaiškėja, kad trūkumai atsirado dėl anksčiau išvardintų veiksnių, tačiau įrenginį pataisyti įmanoma, Vartotojas gali užsisakyti mokamą remontą. Skysčio/drėgmės sąlygotą ir /arba mechaninį pažeidimą turintis įrenginys bus taisomas tik už papildomą mokestį.

8. Atlikta įrenginio ekspertizė (diagnostika) yra nemokama, jei gaminys turi gamybos defektą. Vartotojas turi pats apmokėti ekspertizę, jeigu atlikus ekspertizę (diagnostiką), nerandama prekės trūkumo ir įrenginys atitinka gamintojo techninį aprašymą.

9. Už ekspertizę privatus klientas neprivalo mokėti pirmus 6 mėnesius  nuo pirkimo datos.

10. Jei vartotojas nesutinka su UAB Charlot LT nuomone, vartotojas privalo įrodyti, kad:

• kad tai yra trūkumas (remiantis specialisto ekspertizės išvada);

• įrenginio perdavimo momentu trūkumas arba jo priežastis jau egzistavo;

• UAB Charlot LT yra atsakinga už trūkumą.